Quote: 2/4 You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln, (attributed) 16th president of US (1809 – 1865)

You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.
Abraham Lincoln, (attributed)
16th president of US (1809 – 1865)
Bạn có thể lừa một số người tất cả mọi lúc, và tất cả mọi người ở vài khoảng thời gian nào đó, nhưng bạn không thể lừa mọi người ở tất cả mọi lúc.
Vậy tốt hơn hết là đừng cố lừa ai làm gì, đúng không ? Ai cũng nghĩ vậy thì thế giới tự nhiên nó sẽ chân thật và tốt đẹp hơn thôi mà.
Advertisements
This entry was posted in Quote ( danh ngôn) of the day.. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s