Heal the world

Michael Jackson – Heal The World lyrics

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

spoken:
Think about the generations and to say we want to make it a better
world for our children and our children’s children. So that they know
it’s a better world for them; and think if they can make it a better
place.

Hãy nghĩ về những thế hệ sau và nói rằng chúng ta muốn tạo một thế giới tốt hơn cho những đứa trẻ của chúng ta và con của chúng. Để chúng biết rằng đó là một thế giới tốt hơn vì chúng và nghĩ rằng chúng có thể tạo một nơi tuyệt hơn nữa.

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

There’s a place in your heart Có một nơi trong tim bạn
And I know that it is love Và tôi biết rằng đó là tình thương

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

And this place could be much Và ngày mai nơi này có thể
Brighter than tomorrow. rực sáng hơn nữa.
And if you really try Và nếu bạn thật sự cố gắng
You’ll find there’s no need to cry Bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần  phải khóc
In this place you’ll feel  Ở đây bạn sẽ cảm thấy rằng

There’s no hurt or sorrow. không có tổn thưởng hay đau đớn

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

There are ways to get there Có nhiều cách để đến đó

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

If you care enough for the living Nếu bạn quan tâm  đến sự sống
Make a little space, make a better place. Tạo một không gian nho nhỏ, biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn

Chorus: dịch bởi JYJfan.worldpress.com
Heal the world Hàn gắn thế giới
Make it a better place Khiến nó  tốt hơn
For you and for me and the entire human race cho tôi , cho bạn và cho cả loài người

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
There are people dying có những người đang chết dần
If you care enough for the living nếu bạn quan tâm đến cuộc sống
Make a better place for tạo một nơi tốt hơn
You and for me. cho bạn và cho tôi

If you want to know why Nếu bạn muốn biết tại sao
There’s a love that cannot lie Có một tình thương không thể lừa dối
Love is strong tình thương rất mạnh mẽ

dịch bởi JYJfan.worldpress.com

It only cares for joyful giving.nó chỉ quan tâm đến niềm vui được cho đi
If we try we shall see Nếu  cố gắng ta sẽ hiểu được
In this bliss we cannot feel trong niềm vui sướng này ta không phải cảm nhận
Fear or dread lo ngại hay  sợ hãi

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
We stop existing and start living  chúng ta ngừng tồn tại và bắt đầu sống
Then it feels that always Và cảm nhận rằng luôn luôn có đủ
Love’s enough for us growing tình yêu cho ta phát triển
Make a better world, make a better world. tạo nên một thế giới tốt hơn, tạo nên một thế giới tốt hơn

Chorus:
Heal the world Hàn gắn thế giới

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
Make it a better place khiến nó  tốt đẹp hơn
For you and for me and the entire human race. cho bạn , cho tôi, và cho cả loài người
There are people dying có những người đang chết dần
If you care enough for the living nếu bạn quan tâm đến sự sống
Make a better place for  hãy tạo một nơi  tốt đẹp hơn

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
You and for me. cho bạn và cho tôi

Bridge:
And the dream we would conceived in Và giấc mơ mà ta ấp ủ
Will reveal a joyful face sẽ bộc lộ ra một khuôn mặt hân hoan

And the world we once believed in Và thế giới mà chúng ta tin vào
Will shine again in grace sẽ tỏa sáng một lần nữa trong sự ân sủng
Then why do we keep strangling life  Vậy tại sao ta cứ phải bóp nghẹt cuộc sống

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
Wound this earth, crucify it’s soul làn tổn thương mảnh đất này , hành hạ linh hồn nó
Though it’s plain to see, this world is heavenly Dù khó để nhìn ra , thế giới này vốn là thiên đường
Be God’s glow. hãy là ánh sáng của Thượng đế

We could fly so high Chúng ta có thể bay thật cao
Let our spirits never die để tinh thần ta biết diệt
In my heart I feel Trong con tim mình tôi cảm nhận được
You are all my brothers bạn và tôi là những người anh em

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
Create a world with no fear tạo ra một thế giới không có sự sợ hãi
Together we’ll cry happy tears  cùng nhau ta khóc những giọt lệ hạnh phúc
See the nations turn  thấy mọi quốc gia đổi

dịch bởi JYJfan.worldpress.com
Their swords into ploughshares gươm đao thành lưỡi cày
We could really get there Chúng ta thật sự có thể đến đó
If you cared enough for the living nếu quan tâm đủ đến sự sống

dịch bởi JYJfan.worldpress.com ^^
Make a little space to make a better place. tạo một không gian nhỏ để biến nó thành một nơi tốt hơn

(Chorus)

Heal the world Hàn gắn thế giới

dịch bởi ^^ JYJfan.worldpress.com
Make it a better place khiến nó  tốt đẹp hơn
For you and for me and the entire human race. vì bạn , vì tôi, và vì cả loài người
There are people dying có những người đang chết dần

dịch bởi ^_- JYJfan.worldpress.com
If you care enough for the living nếu bạn quan tâm đến sự sống
Make a better place for  hãy tạo một nơi  tốt đẹp hơn
For you and for me. vì bạn và vì tôi

dịch bởi ^_< JYJfan.worldpress.com
Refrain (2x)

There are people dying if you care enough for the living Có những người đang chết dần nếu bạn quan tâm đủ đến sự sống
Make a better place for you and for me. hãy khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi
There are people dying if you care enough for the living Có những người đang chết dần nếu bạn quan tâm đủ đến sự sống
Make a better place for you and for me. hãy khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

dịch bởi -_<JYJfan.worldpress.com
You and for me / Make a better place Vì bạn và vì tôi/Tạo một thế giới tốt đẹp hơn
You and for me / Make a better place Vì bạn và vì tôi/Tạo một thế giới tốt đẹp hơn
You and for me / Make a better place Vì bạn và vì tôi/Tạo một thế giới tốt đẹp hơn
You and for me / Heal the world we live in Vì bạn và vì tôi/ Hàn gắn thế giới ta đang sống

(x4)

You and for me / Save it for our children Vì bạn và vì tôi/ Cứu thế giới cho lũ trẻ của chúng ta
You and for me / Heal the world we live in Vì bạn và vì tôi/ Hàn gắn thế giới ta đang sống

—————-

Lần đầu xem Mv của bài hát này , nước mắt đã rơi không thể ngừng

Lần đầu xem MV này, cảm nhận được mình vẫn còn một trái tim , đủ lớn , để chứa một thứ gì đó , không phải là bản thân

Lần đầu xem MV này, biết được rằng mình vẫn còn có thể thật sự cảm nhận một thứ gì đó, ngoài sự thương tiếc cho bản thân mình

Sau khi xem MV, đã nghe đi nghe lại bài hát suốt một tháng

chúng ta , một ngày nào đó sẽ chết cả

chỉ còn tinh thần ta muốn gởi lại , là sẽ sống mãi mãi mà thôi.

Advertisements
This entry was posted in Lyrics : story of the song .. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s